Retribucions alts càrrecs

De conformitat amb la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l’Administració General de l’Estat, els únics alts càrrecs són el President i el Director General. Les seves retribucions vénen regulades pel Reial decret 451/2012, de 5 de març, que recull el règim retributiu dels màxims responsables i directius del sector públic empresarial i altres entitats, i en Ordre del Ministeri d’Hisenda i administració pública el 30 març 2012 que ho desenvolupa.

Compatibilitat
El règim d’incompatibilitats ve regulat en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i en el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels Ens, Organismes i Empreses depenents. La informació sobre les resolucions de compatibilitat podran ser consultades al Portal de Transparència de l’Administració General de l’Estat.
Shopping Cart