Informació institucional

Port Vell és una gerència urbanística, amb personalitat jurídica pròpia, constituïda pel Port de Barcelona (www.portdebarcelona.cat) l’any 1988. Els seus Estatuts designen l’entitat com a medi propi i servei tècnic del Port de Barcelona.

Les seves competències son:

  1.  L’explotació dels espais públics, el manteniment, la neteja i la conservació del Port Vell i de la Nova Bocana.
  2. L’explotació i la gestió de l’edifici d’oficines ubicat al carrer d’Escar, cantonada amb Passeig Joan de Borbó.

Mitjançant la gestió de l’espai públic portuari, Port Vell assumeix la responsabilitat de garantir la cohesió del territori i la seva plena i convenient integració amb l’entorn ciutadà. L’entitat està facultada per a dur a terme activitats i accions de caire social i cultural per tal d’assolir la millor integració entre el port i la ciutat amb criteris de sostenibilitat econòmica i social.

Podeu consultar com està format el Consell d’Administració de la Gerència Urbanística Port Vell en el següent enllaç Veure enllaç

Shopping Cart